Regler for snerydning

 
16-03-2011
Bolig og byggeri

Sne og is skal fjernes hurtigst muligt. Som grundejer har du som hovedregel selv ansvaret for, at gangarealer på og omkring din grund er ryddet og gruset eller saltet. Forsømmer du dette ansvar, kan du dømmes til at betale erstatning, hvis nogen kommer til skade på din grund.

Uanset om der sker uheld eller ej, så kan du få en bøde, hvis der ikke ryddes sne og saltes eller gruses på din grund. Det er dog sjældent at det sker.

Vær også opmærksom på, at skraldemanden og postbudet kan nægte at udføre deres arbejde, hvis havegang, trapper og plads omkring affaldsstativet ikke er ryddet og gruset. Det gælder også, hvis selve vejen ikke er ryddet

Offentlige veje
På offentlige veje sørger vejbestyrelsen, dvs. enten kommunen eller amtet, for at rydde. På de mindre, offentlige veje bestemmer den enkelte kommune efter forhandling med politiet, hvor meget og hvor ofte veje og stier skal ryddes.
I byområder kan du som grundejer pålægges at rydde en offentlig vejs fortov ud for din ejendom. Herudover har grundejeren ansvaret for, at havegang, trapper, stier, gårdspladser og lign., der tilhører ejendommen, er ryddet for sne, og at der er gruset eller saltet.

Private veje i byerne
Hvis du bor på en privat fællesvej, så har du pligt til at sørge for, at der er ryddet sne og gruset eller saltet på fortovet og mindst halvdelen af kørebanen ud fra din ejendom. En aftale om, at andre sørger for snerydning, skal være skriftlig og godkendes af politiet.

Private veje på landet
Hvis du har en ejendom på landet ved en privat vej, som kun du benytter, så skal du alligevel huske at rydde sne. Postbude, renovationsarbejdere m.fl. skal kunne komme frem til din bopæl.

Private fællesveje på landet
Bor du ud til en privat fællesvej på landet, skal du og de andre grundejere i fællesskab sørge for, at der ryddes sne og gruses. Der kan være tinglyste bestemmelser på ejendommen om, hvem der skal udføre arbejdet, og hvordan grundejerne skal fordele udgifterne. Andre steder bestemmer kommunen, hvordan arbejdet skal udføres. Hvis der ikke er fastsat regler, så skal grundejerne selv blive enige om, hvordan arbejdet skal udføres. Kan I ikke blive enige, kan I bede kommunen afgøre, hvordan ansvaret skal fordeles mellem jer.

Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, så har du pligt til at rydde for sne og gruse på de arealer, der overvejende er bestemt for gående. Det er normalt fortove eller stier, men kan også være adgangen til udvendige trapper. Pligten omfatter de første 10 meter fra ejendommens skel.

Er der inden for de første 10 meter et færdselsareal beregnet til andre kørende end dem, der har ærinde til ejendommen, har grundejeren kun pligt til at rydde mellem ejendommen og dette areal. En grundejer har pligt til at rydde og gruse/salte overkørsler, hvor en sidegade munder ud i en anden gade.

Ligger din ejendom ud til en privat vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne og gruse/salte på kørebane og fortov eller på sti. I de fleste tilfælde strækker denne pligt sig til vejens midte, da ejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.

HVORDAN SKAL ARBEJDET UDFØRES?

Ved snefald skal der ryddes for sne så hurtigt som muligt. fortovet skal ryddes i hele sin bredde – eller i mindst 2 meters bredde. Er der plads, skal sneen samles i en vold på fortovet langs rendestenen, ellers anbringes den på kørebanen langs rendestenen.

Har vejen cykelsti, samles sneen på cykelstien ved rendestenen langs fortovet dog kun, når cykelstien stadig kan holdes fri i en bredde af mindst 2 meter. Hvis det ikke er muligt, placeres snevolden på kørebanen langs rendestenen langs cykelstien. Sneen må ikke anbringes ud for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gade hjørner, hvor det er naturligt for fodgængere at krydse gaden. Sneen må heller ikke anbringes oven på dæksler til forsynings- og afløbsledninger eller op ad træer, brandhaner, fordelerskabe eller installationer til trafikregulering.

Pladsen omkring brandhaner og installationer til trafikregulering skal altid holdes ryddet for sne. Grundejeren skal fjerne snevolde, som er til gene ud for indkørsler og ved opkørsler til cykelsti. Det gælder også snevolde, der opstår, når kommunen rydder kørebane og cykelsti for sne.

Ved busstoppesteder hjælper kommunen grundejerne med at fjerne sne og gruse i tilfælde af glat føre. Men pligten til at sørge for dette påhviler stadig grundejeren. Bliver sne- eller islaget hullet eller meget ujævnt, skal det hugges op og fjernes. Grundejeren har pligt til at sørge for, at afløbsbrøndenes riste er fri for is og sne.

Grusning/saltning
I glat føre skal grundejeren hurtigst muligt strø fortove, afmærkede fodgængerovergange og udvendige trapper med grus, salt eller lignende.

Overdragelse
Grundejeren kan overdrage det til en anden i ejendommen – eller en person bosat i nærheden – at sørge for, at arbejdet udføres. Hvis grundejeren ikke bor i ejendommen eller i nærheden, skal en sådan overdragelse finde sted. Aftalen skal sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Kilde: BAR

 
 
Find information om: regler guide svar guiden
(Hovedkategori: Bolig og byggeri)